කිංඩාඕ Haokun බර වාහන යන්ත්රෝපකරණ තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත ෙලෝහ, වානේ පෙරළෙන, පතල් හා පාරිසරික ආරක්ෂාව සඳහා උපකරණ නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ අවසන් ඇතුලත් බව සමාගම ද වේ. 

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

දිගු කාලීන භාවිතය සඳහා සහතික ගුණාත්මක සහ ආරක්ෂාව

පැමිණීම නිෂ්පාදන

ප්රධාන පෙළේ තාක්ෂණ හා විශිෂ්ටතම තත්ත්ව

partener

දීප්තිමත් අනාගතය සඳහා අවංක සහයෝගය

WhatsApp Online Chat !