കിംഗ്ഡമ് ഹൊകുന് വലിയ യന്ത്രം ടെക്നോളജി കോര്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് ലോഹനിർമ്മിതിയിൽ, സ്റ്റീൽ റോളിംഗ്, ഖനനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉപകരണങ്ങൾ ഡിസൈൻ, നിർമാണ പൂർത്തീകരണത്തിനും ഹാക്കര് ഒരു കമ്പനിയാണ്. 

കൂടുതല് വായിക്കുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷ

വരവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പ്രമുഖ ടെക്നോളജി നല്ല ക്വാളിറ്റി

പര്തെനെര്

ഒരു ഭാവി ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം

WhatsApp Online Chat !